می گویند ساکنان این روستا این سنت را از ۴۰۰ سال قبل حفظ کرده اند تا در حین کشاورزی یا کارهای روزمره مجبور نباشند برای انتقال حرف هایشان مصافت زیادی را طی کنند.