امروز روز مادرانی است که امسال اولین بار است طعم حضور در این همایش را با طفل شیرخواره شان چشیده اند و روز مادرانی است که سالهاست فرزند خود را نذر قیام امامشان کرده اند.