صدها بیل مکانیکیبرای راه سازی، وارد جاده‌ای شدند و ترافیکی سنگین ایجاد کردند.

همیشه چینی‌ها در راه سازی، عجیب‌ترین اتفاقات را به تصویر می‌کشند.