دفتر ریاست جمهوری فرانسه با صدرو بیانیه‌ای نسبت به ایجاد سیستم شکنجه در دوران استعمار الجزائر اذعان کرد.

به گزارش ینی‌شفق، کاخ الیزه با صدور بیانیه‌ای به صورت رسمی به این مطلب اذعان کرد.

بر این اساس، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه به صورت رسمی مسئولیت جمهوری فرانسه در استفاده نظام‌مند از شکنجه از سوی نظامیان فرانسوی در دوران جنگ الجزائر را به رسمیت شناخت.