یک لودر در آمریکا که در حال کمک به یک خودروی واژگون شده بود، اتفاق عجیبی را رقم زد.

پس از اینکه خودروی واژگون شده بر روی چرخ‌هایش ایستاد طنابی که از لودر به خودرو بسته شده بود پاره شد و خودرو به بدون اینکه کسی آن را هدایت کند حرکت کرد و با درخت‌های یک پارک جنگلی برخورد کرد.