جواد نکونام بازیکن تیمش را به شرح زیر انتخاب کرده است:

امین رضایی، حمیدرضا دیوسالار، حامد شیری، گولسیانی، فرشاد فرجی، محمد آبشک، احمد عبداله زاده، سجاد آشوری، علی اصغر عاشوری، علی شجاعی و محمد عباس زاده

دیدار دو تیم از ساعت۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد.