بعد از مخالفت مجلس با یک فوریت طرح شفافیت آراء نمایندگان در روز چهارشنبه( ۱۴ شهریور) احمد امیرآبادی فراهانی در توئیتی اعلام کرد که می‌خواهد از اول مهمرماه سال ۹۷ به صورت داوطلبانه آراء خود را نسبت به طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی اعلام کند که بعد از این توئیت بسیاری از نمایندگان طی پیامکی به او اعلام موافقت خود را با پبوستن به "کمپیتی به نام شفافیت آراء" بیان کردند.اسامی نمایندگان به شرح ذیل است:

نمایندگان موافق شفافیت آرا