محمد مقیمی در این رابطه اظهار کرد: کیفرخواست پرونده موکلم صادر شده  و به دادگاه انقلاب ارسال می شود.

 

وی افزود: پرونده فعلا تعیین شعبه نشده است.

 

مقیمی درباره آخرین وضعیت پرونده فرهاد میثمی موکل دیگرش نیز  گفت: اتهام موکلم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی است و این پرونده هم به دادگاه انقلاب ارسال شده ولی هنوز تعیین شعبه نشده است.

 

رضا خندان صبح روز سه شنبه ۱۳ شهریور ماه در منزلش دستگیر  و چند روز بعد  سه اتهام اعم از "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام " و" اشاعه و ترویج بی حجابی در جامعه " به موکلم تفهیم شد.

 

فرهاد میثمی نیز روز  ۹ مرداد ماه در محل کارش بازداشت شد.