پیش از آغاز سخنرانی جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در نشست جامعه فدرالیست‌ها (هواداران دولت فدرال)، فرد معترضی که فریاد می‌زد: بولتون تندرو جنگ طلب است به زور به دست نیرو‌های امنیتی از محل نشست به خارج هدایت شد.

فرد معترض تابلویی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «ایران خواهان صلح است.»