دنی کارواخال مدافع تیم رئال مادرید که این روزها در تعطیلات به سر می برد، با تصویری جدید و در حال قلیان کشیدن، سوژه رسانه ها شده است.

اتفاقی که اگر تایید شود، ممکن است برای دفاع راست مادریدی ها دردسر ساز شود.