در این مطلب آمده است؛

.    بازار ثانویه ارز باید تعطیل شود.

•  قیمت ارز، یک قیمت ثابت است که باید تعیین شود. به نظر من حوالی سه هزار تومان است.

•  قیمت ارز باید حداقل در ۵ سال آینده ثابت بماند.

•  بازار ثانویه یک حرف مهمل است.

•  این پول از فروش نفت به دست می‌آید که به مردم ایران تعلق دارد و همه در آن سهیم هستند. 

•  سیاست‌های ارزی کنونی خدعه‌ای برای براندازی است.

•  مسئول تورم، نقدینگی نیست، افزایش قیمت ارز است.

اینها صحبتهای عوام در خصوص بازار ارز نیست. صحبتهای یک اقتصادخوان است: دکتر حسین راغفر.

البته ایشان تنها نیست و همفکران دیگری هم دارند که هرچند به لحاظ سیاسی، متجانس نیستند اما دارای چند ویژگی مشترک هستند:

•  روح مارکس (و تا حدودی کینز) از شنیدن صحبتهای ایشان شاد می شود.

•  از لیبرالیسم متنفرند؛ اما نمی توانند اشتباه بودن لیبرالیسم را بصورت علمی اثبات کنند (بصورت عوام پسند می توانند!).

•  دغدغه عدالت دارند اما راهکارهایشان به توزیع فقر می انجامد.

•  انسانهای خوب و سیاستگذاران بدی هستند.

•  به مداخله حداکثری دولت در اقتصاد علاقمند هستند.

•  توصیه های سیاستی شان، عوام پسند است.

•  به تئوری توطئه علاقمند هستند.