نتایج جدیدترین نظر سنجی نشان می دهد که احزاب دولت ائتلافی آلمان شامل احزاب متحد مسیحی و سوسیال دموکرات محبوبیت خود در بین شهروندان آلمانی را از دست داده و ضعف بی سابقه ای را تجربه می کنند.

بر این اساس احزاب متحد مسیحی با یک درصد کاهش رضایتمندی در بین شهروندان آلمانی ۲۹ درصد آراء شهروندان را به دست آوردند. حزب سوسیال دموکرات هم با  از دست دادن ۲درصد آراء خود ۱۷ درصد آراء شهروندان را به دست آورد که جمعا احزاب دولت ائتلافی در آلمان تنها ۴۶ درصد آراء شهروندان را کسب کردند.

به این ترتیب اگر امروز (یکشنبه) انتخابات پارلمانی در آلمان برگزار می شد ائتلاف بزرگ وضعیت بد و بی سابقه ای را تجربه می کرد.

این نظر سنجی که از طرف موسسه "امنید" و به سفارش نشریه بیلد آلمان انجام شده است نشان می دهد که اتحادیه احزاب متحد مسیحی و سوسیال دموکرات همچنان در آلمان در سراشیبی سقوط قرار دارند.

نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که حزب افراطی "جایگزینی برای آلمان" همچنان با کسب ۱۵ درصد آراء شهروندان سومین حزب قدرتمند در این کشور است. حزب چپ آلمان هم با یک درصد صعود ۱۰ درصد آراء شهروندان را به دست آورده است. سبزها نیز بدون تغییر ۱۴ درصد آراء شهروندان را کسب کردند. حزب لیبرال دموکرات هم بدون تغییر ۹ درصد آراء شهروندان را کسب کرد.

موسسه امنید این نظر سنجی را در تاریخ ۳۰ آگوست و ۵ سپتامبر از بین ۲۴۷۲ واجد شرایط رای دادن در آلمان انجام داده است.