یک منبع آگاه گفت: صدای شلیک گلوله از کاخ ریاست جمهوری مورد تایید نیست؛ کاخ ریاست جمهوری ایران در آرامش به سر می برد.