هیات دولت ایتالیا با تصویب لایحه مبارزه با فساد اداری و رشوه خواری، به مفسدان هشدار داد که از این پس با آن ها به شدت برخورد قانونی خواهد شد.