پیرمرد عصبانی که از سر و صدای بازی بچه های محله خود به ستوه آمده بود زمانی که با کودک همسایه روی دیوار حیاطش مواجه شد از شدت عصبانیت با آجر مانند گنجشک او را هدف گرفت و به شدت مصدوم کرد.

مادر کودک که به شدت از نحوه رفتار پیرمرد عصبی بود در این باره گفت: همسایه ما که یک پیرمرد بی حوصله و پرخاشگر است مدام به بچه های محله گیر می داد که داخل کوچه بازی نکنند.

وی ادامه داد: روز حادثه فرزند خردسالم که به اتفاق دوستانش مشغول بازی قایم باشک بود روی دیوار حیاط مشترک با همسایه می رود تا خودش را در پشت بام مخفی کند.

پیرمرد همسایه وقتی با او روی دیوار مواجه می شود مثل گنجشک با او برخورد می کند و با عصبانیت و بی رحمی با یک آجر او را هدف قرار می دهد که همین امر باعث می شود کودکم از روی بلندی سقوط کند و دچار جراحت شود.

بعد از این اتفاق تلخ وقتی به پیر مرد همسایه بابت باره رفتار خطرناکش اعتراض کردم او نه تنها ابراز پشیمانی نکرد بلکه تهدید کرد اگر دوباره با صحنه مشابه مواجه شود این بار سر بچه را هدف قرار خواهد داد تا او برای همیشه فکر بازی کردن را از سرش بیرون کند.

وقتی دیدم اصلا قصد اصلاح رفتارش را ندارد قصد شکایت از او را دارم تا دیگر چنین رفتار خطرناکی از او سر نزند.