عکس/ حضور آیت الله جنتی بر سر آرامگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس/ حضور آیت الله جنتی بر سر آرامگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس/ حضور آیت الله جنتی بر سر آرامگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس/ حضور آیت الله جنتی بر سر آرامگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی