کاخ سفید به طور فعالانه به دنبال گزینه ای برای جایگزینی جیمز متیس وزیر دفاع است.

گفتگوها در دولت ترامپ بر سر تغییر متیس و گزینه ی جایگزین او، پیش از ماجرای گزارش ها در مورد «توهین» متیس به هوش ترامپ است.

یک مقام ارشد دولت ترامپ به واشنگتن پست گفت: ماجرای تغییر متیس اکنون بیش از گذشته واقعیت دارد.

روز سه شنبه، واشنگتن پست گزیده ای از کتاب «ترس» نوشته ی باب وودوارد را منتشر کرد. براساس این کتاب، متیس به همراهانش گفته است که فهم ترامپ اندازه ی فهم بچه های دبستانی است.

متیس در مقابل، ادعای کتاب وودوارد را «داستان سرایی» توصیف کرده است.