گونتر اوتینگر کمیسر بودجه اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: به نظر من پروژه اتحادیه اروپا با خطر مرگباری روبرو است.

کمیسر بودجه اتحادیه اروپا در این خصوص افزود: برخی از دولت های عضو اتحادیه اروپا درصدد تضعیف و یا حتی از بین بردن آن هستند.

وی در ادامه اسامی این کشورها را نیز لهستان، مجارستان، رومانی و ایتالیا اعلام کرد.

اوتینگر همچنین در ادامه با انتقاد از آلمان که خود وی نیز تبعه این کشور است، مقامات برلین را به عدم انجام تلاش کافی در راستای بودجه اتحادیه اروپا متهم کرد.