محمد دهقان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با استناد به ماده ۱۹۶ آیین‌نامه گفت: وقتی نماینده‌ای اخطاری در مجلس می‌دهد رئیس جلسه در واکنش به آن سه راه پیش رو دارد، یعنی پذیرش اشکال و ارائه پیشنهادات، حذف مورد اشکال و یا ارجاع به کمیسیون مربوطه.

وی با اشاره به از دستور کار خارج شدن طرح تصویب مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: آقای پزشکیان رئیس جلسه به دلیل یک اخطار، این طرح را از دستور کار خارج کرد. طرحی که ۵۱ ماده داشت و مجلس کلیات آن را مورد بحث قرار داد. نمایندگان می‌توانستند اشکالاتی همچون بار مالی را در زمان بررسی جزئیات مد نظر قرار دهند. ما در تدوین این طرح از کارشناسان بودجه کمک گرفته‌ایم که آن‌ها تأکید داشتند که برای طرح اعتبارات مورد نیاز در سال اول از محل اعتبارات قوه قضاییه تأمین شود.

این نماینده مجلس با انتقاد از پزشکیان برای از دستور خارج کردن طرح تصویب مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: انتظار می‌رود هیأت مدیره این طرح را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد تا بعد از رفع اشکالات مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

علی مطهری رئیس جلسه در پاسخ به این تذکر گفت: پذیرش اشکالات و حذف موارد آن مربوط به جزئیات است. اخطاری که مطرح شد به کلیات بود. به هر حال باید بررسی شود که منظور آقای پزشکیان در رد این طرح چه بود آیا منظور آن بود که به طور کلی از طرح خارج شود یا آنکه به کمیسیون ارجاع شود. ما آن را در هیأت رئیسه بررسی خواهیم کرد.

در زمان بررسی کلیات طرح تصویب مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی مصطفی کواکبیان نماینده تهران با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی مربوط به بار مالی اخطاری را مطرح کرد که پزشکیان رئیس جلسه با وارد دانستن این اخطار و موافقت نمایندگان گفت که این طرح از دستور مجلس خارج شد.