سقوط بالابر در ساختمان درحال ساخت در خیابان میعاد غربی

سقوط بالابر در ساختمان درحال ساخت در خیابان میعاد غربی

سقوط بالابر در ساختمان درحال ساخت در خیابان میعاد غربی

سقوط بالابر در ساختمان درحال ساخت در خیابان میعاد غربی