عکس/ مجتمع پتروشیمی مرجان عسلویه به دست رئیس جمهور

عکس/ مجتمع پتروشیمی مرجان عسلویه به دست رئیس جمهور

عکس/ مجتمع پتروشیمی مرجان عسلویه به دست رئیس جمهور

عکس/ مجتمع پتروشیمی مرجان عسلویه به دست رئیس جمهور

عکس/ مجتمع پتروشیمی مرجان عسلویه به دست رئیس جمهور

عکس/ مجتمع پتروشیمی مرجان عسلویه به دست رئیس جمهور

عکس/ مجتمع پتروشیمی مرجان عسلویه به دست رئیس جمهور

عکس/ مجتمع پتروشیمی مرجان عسلویه به دست رئیس جمهور

عکس/ مجتمع پتروشیمی مرجان عسلویه به دست رئیس جمهور