رویترز گزارش داد، آنتونیو تریانس، سناتور فیلیپیینی و از منتقدان اصلی دولت رودریگو دوترته، رئیس جمهوری این کشور است که دوترته را به مخفی کردن ثروتش متهم کرده و حامی امضای طومارهایی برای ارجاع پرونده دست داشتن او در قتل دلالان مواد مخدر به دادگاه کیفری بین المللی است.

دوترته مصونیت قضایی این سناتور را باطل و حکم دستگیری وی را نیز صادر کرده است؛ این سناتور منتقد دولت، به دست داشتن در کودتای نافرجام ۱۵ سال قبل متهم است. در سال ۲۰۱۰، بنینو آکوئینو، رئیس جمهوری وقت به این سناتور مصونیت قضایی داد.

این سناتور گفت: کاملا مشخص است که این پرونده سازی با انگیزه سیاسی صورت گرفته است. دوترته یک دیکتاتور است. او به نهادهای دولتی احترامی نمی‌گذارد.

تریانس دومین سیاستمدار در فیلیپیین است که هدف خشم دوترته قرار گرفته است؛ نفر اول، لیلا دو لیما، وزیر سابق دادگستری بود که به اتهام "دخالت در امر قاچاق مواد مخدر" به ۱۸ ماه حبس محکوم شده است.