کارلوس کی روش که مهمان برنامه نود بود درباره انتخاب دوباره ایران گفت:« در این مدت پیشنهادهای زیادی داشتم اما من خودم را مدیون بازیکنان ایران و فوتبال ایران می دانم و برای بازیکنان احترام زیادی قائلم و اگر پیشنهادی به من میشود بخاطر عملکرد فوق العاده بازیکنانم در زمین است. من به حرفم و قولی که دادم متعهدم و برای تمام کردن ماموریتم دوباره به ایران آمدم.»