این سومین جلسه‌ای است که برای رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی به صورت علنی برگزار می‌شود. ۴ جلسه اول این پرونده به صورت غیر علنی برگزار شده است.

این پرونده ۳۳ متهم دارد که ۵ نفر آنها متواری هستند و حمیدباقری درمنی متهم ردیف اول است که به اتهام افساد فی الارض محاکمه می‌شود.

 

در اولین جلسه علنی دادگاه این متهم که سوم شهریور ماه برگزار شد کیفرخواست حمید باقری درمنی قرائت شد و نمایندگان شرکت نفت جی، بانک ملی، بیمه ایران و بانک گردشگری شکایات خود را مطرح کردند.

دومین جلسه رسیدگی به پرونده حمیدباقری درمنی صبح روز یکشنبه به صورت علنی و با حضور متهم، وکلای متهم و شکات پرونده برگزار شد. در این جلسه قاضی صلواتی از متهم خواست در جایگاه قرار گیرد تا ضمن معرفی خود، پس از تفهیم اتهام دفاعیات خود را بیان کند. حمید باقری درمنی در جلسه روز گذشته بخشی از دفاعیات خود را مطرح کرد.

 

پرونده این متهم شامل ۱۵۵ جلد می‌شود و ۳۲۵ صفحه نیز کیفرخواست اوست.