بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا

بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا

بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا

بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا

بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا

بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا

بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا

بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا

بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا

بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا

بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا

بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا

عکس‌ها: تسنیم