کدخدایی نوشت: «‌بیش از ۱۰ سال است که جمعی متشکل از ‎حقوقدانان جوان، با انگیزه و متخصص به عنوان بازوی مشورتی ‎شورای نگهبان در حوزه مطابقت مصوبات با ‎قانون اساسی و تدوین نظرات شورا در پژوهشکده فعال هستند. میانگین سنی آنان زیر ۳۰ سال بوده و امیدهای آینده در حوزه ی ‎حقوق عمومی هستند.»