جادوی جادوگران هندی نتوانست یک گاو را که به دلیل نیش مار در حال مرگ بود، نجات دهد.

این جادوگران از آمدن دامپزشک برای درمان گاو جلوگیری کرده بودند و مدعی بودند که جادویشان می‌تواند این حیوان را از مرگ نجات دهد.