به گزارش سومریه نیوز، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون بیانیه ای را پیرامون آینده فعالیت های سیاسی خود صادر کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اعلام کرد که قصد ندارد برای تصدی پست نخست وزیری نامزد شود. 

المالکی در این بیانیه آورده است: همانطور که سال ها پیش اعلام کردم، در تصمیم خود برای عدم کاندیداتوری جهت تصدی پست نخست وزیری جدی هستم و آن را مصلحت می دانم.

رئیس ائتلاف دولت قانون تأکید کرد: پیشتر هم اعلام کرده بودم که از هر یک از برادرانم که این پست را بر عهده گیرند، حمایت می کنم.