بر اساس گزارش مرکز آمار، در مرداد ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «سیب درختی زرد» با ٣٨.٦ درصد افزایش، «پرتقال محصول داخل» با ٢٩.٨ درصد افزایش و «مرغ ماشینی» با ٢٨.٧ درصد افزایش بوده است. در این ماه هیچ گونه کاهش قیمتی نسبت به ماه قبل وجود نداشته است.

بر این اساس بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (مرداد ١٣٩٦) هم مربوط به «پرتقال محصول داخل» با ٨٥.٨ درصد افزایش و پس از آن «خیار» با ٨٤.١ درصد افزایش و «سیب درختی زرد» با ٨٣.٧ درصد افزایش بوده است. همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (مرداد ١٣٩٦) هم مربوط به «پیاز» با ٤٧.٥ درصد کاهش است.