محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت گفت: مانیفست نواصولگرایی که در کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی تهیه شده و دو هفته پیش به شورای مرکزی این حزب ارسال شده بود در جلسه آخر شورای مرکزی تصویب شد. در این مانیفست مسائلی همچون نسبت جریان نواصولگرا با عدالت، نهادهای حاکمیتی، سبک زندگی جدید مردم به خصوص طبقه متوسط شهری، جوانان و پیشکسوتان و همچنین لزوم مردمی‌کردن امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، طرح شده است.

پیرهادی افزود: این مانیفست در واقع منشور نظری و نقشه راه عملی جمعیت پیشرفت و عدالت و تبیین اندیشه و آرای جریان نو اصولگرایی است که پس از ماه ها بحث و بررسی و دریافت نقدها و نظرات بسیاری از اندیشمندان و فعالان سیاسی و اجتماعی به مرحله انتشار رسیده است.

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت اضافه کرد : این مانیفست در نشستی با حضور رسانه ها و تعدادی از اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت منتشر خواهد شد.