«حکمت حاجی اف» روز جمعه در پاسخ به خبرنگار ایرنا در مورد دیدار سه جانبه روسای جمهوری ایران ، ترکیه و روسیه در تبریز، اظهار داشت: جمهوری آذربایجان با حمایت از گفتمان و همکاری های منطقه ای به توسعه همکاری با کشورهای همسایه و منطقه سهم خود را ادا کرده است . 

روحانی ، پوتین و اردوغان روسای جمهوری ایران ، روسیه و ترکیه هفتم سپتامبر برابر با ۱۶ شهریور ماه ، درباره بحران سوریه در شهر تبریز دیدار و مذاکره خواهند کرد.

وی افزود: جمهوری آذربایجان مبتکر ساز و کارهای سه جانبه بعنوان رویه ای برای تکمیل روابط دوجانبه بوده است و در این راستای بطور فعال مشارکت دارد. 

حاجی اف گفت: در حال حاضر جمهوری آذربایجان در قالب «همکاری های جمهوری آذربایجان –ایران –ترکیه» ،« جمهوری آذربایجان – ایران – روسیه» ، «جمهوری آذربایجان – گرجستان – ترکیه » تعاملات سه جانبه با کشورهای منطقه دارد . 

وی اظهار داشت : بنا بر این جمهوری آذربایجان در سیاست های خود همواره از این قبیل گفتمان و مساعی کمک کننده به همکاری های متقابل حمایت کرده است .