رضا کیانیان در پستی که به مناسبت عید غدیر خم منتشر کرد، نوشت: «از شیخ هادی نجم آبادی پرسیدند: کدام موسیقی حرام است ؟

وی جواب داد : آن موسیقی حرام است که از صدای کشیده شدن کفگیر بر ته دیگ پلو همسایه غنی برخیزد وبه گوش اطفال گرسنه همسایه فقیر برسد.»

پست اینستاگرامی رضا کیانیان