شورای امنیت با اجماع نظر اعضا با تمدید یکساله ماموریت نیروهای حافظ صلح در لبنان موافقت کرد.

شورای امنیت همچنین بر لزوم اجرای کامل منع تسلیحات تاکید کرد.