ماشین های فروشی با قیمت حدود ۶۰ میلیون تومان در بازار به شرح زیر است:

8554474_802