این زمین لرزه درعمق ۱۴ کیلومتری ودر ۲۹.۷۶ شمالی و ۵۱.۳۹ شرقی به وقوع پیوست. 

این زلزله در فاصله ۲۲ کیلومتری قائمیه،۲۲ کیلومتری خشت و ۲۵ کیلومتری کنار تخته استان فارس روی داد. 

تا کنون از تلفات و خسارات احتمالی گزارشی نرسیده است.