عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصار الله یمن تصریح کرد: نظام سعودی از حج و سیطره خود بر مکه و مسجد الحرام سوء استفاده می‌کند؛ همانند کاری که مشرکان حتی در هنگام حیات پیامبر (ص) می‌کردند.

رهبر انصارالله عنوان داشت: نظام ستم‌کار و مفسد سعودی که دست به شنیع‌ترین جنایت‌ها و مفاسد می‌زند، آیا خود را با پوشش اسلام معرفی نمی‌کند؟