مجموعه نوآوران سلامت که به خدمات دهی در مناطق مختلف زلزله زده استان کرمانشاه مشغول است به منطقه تازه آباد در ثلاث باباجانی رفته و در آنجا مشغول درمان مردم هستند.

سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت هم یکی از اعضای مجموعه نوآوران سلامت است کمه برای عمل جراحی به تازه آباد رفته است.