استقلال به بحران افتاده و هنوز از چاله مدیریت قبلی خلاص نشده ، با نتایج ناموفق اخیر به چاهی جدید افتاده است. این تیم حالا با این دردسر مواجه شده که چک رضایتنامه مرتضی تبریزی را ذوب آهنی ها برگشت زده اند. این نخستین چک از چک های انتقال تبریزی است. چک هایی که گفته شده برگشت خوردن هر کدام شان ، ۵۰ درصد مبلغ روی چک ، جریمه برای آبی ها به همراه دارد!