دو کودک در شهربازی شهر جیند در ایالات هاریانای هند از چرخ و فلک سقوط کردند و به شدت آسیب دیدند.

فرسودگی چرخ و فلک دلیل این حادثه اعلام شده است.