در پی این دو نوع مواجهه ساختارشکن احمدی نژاد(احمدی‌نژاد به سوال نمایندگان مجلس چگونه پاسخ داد؟) و سکوت مصلحت اندیشانه روحانی تیتر روزنامه کیهان فردای هر دو روز قابل تامل است.

 

روزنامه کیهان