زهرا نعمتی در بازی های آسیایی به دلیل رفتن به نهار و دیر رسیدن به سالن مسابقه از دور رقابت ها حذف شد و همین موضوع باعث شد تا فردوسی پور سوژه او را در ۹۰درجه قرار دهد. در این آیتم او بخشی از سریال پایتخت و باباپنجعلی را نشان داد که این شخصیت، جمله معروف «ناهار نخوردیم» خود را بیان می کند.