سردار حسین رحیمی در حاشیه سومین مرحلخ اجرای طرح ارتقای امنیت و آرامش و برخورد با اراذل و اوباش بر تامین امنیت کامل شهروندان تاکید کرد.