این هفته با حضور در جمع  نمایندگان جدید  پارلمان کشور  عراق، ضمن انتقال تجارب، معرفی نهاد  شورای نگهبان و کار ویژه های آن، به سئوالات آنها پاسخ داده و بر شناسایی ظرفیت های مشترک قانونگذاری دو طرف تاکید کردم. پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه با مرکز پژوهشهای مجلس و پژوهشکده شورا مطرح شد.