شهید رجایی وباهنر دو همسنگر علم و جهاد و خدمت بودند که دوشادوش یکدیگر کمر به خدمت مردم ایران بستند، اما منافقین کور دل چشم دیدن یاران خمینی را نداشتند و در۸شهریور سال۶۰ آن دو یار عزیز رابه شهادت رساندند.  

در فیلم زیر مختصری از اقدامات شهید رجایی و بخشی از زندگی نامه این شهید بزرگوار را مشاهده می کنید.