مجری زن نروژی در شبکه "TV۲" مشغول شنیدن صحبتهای مهمان برنامه بود یکباره از جای خود بلند شد و طی اقدامی غیرمنتظره آبی را که چند لحظه قبل نوشیده بود، با حالت تهوع به سمت میهمان از دهان خود بیرون ریخت.

میهمان که از دیدن این صحنه بسیار متعجب شده بود با توضیحات خانم مجری تازه از علت این اتفاق آگاه و تا حدی توجیه شد. این زن پس از معذرت خواهی به خاطر شرایط پیش آمده علت این اتفاق را باردار بودن خود و احوالات مختص این دوران عنوان کرد.