سرهنگ خلبان منوچهر فتاحی یکی از خلبان تیزپرواز ارتش ایران در این حادثه جان باخت.