۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی پزشکان، معادل یارانه یک سال ۱۲ میلیون ایرانی و وام ازدواج برای ۴۵۰ هزار زوج جوان است، کارتون فیروزه مظفری در خبرآنلاین نیز به همین نکته اشاره دارد.

فرار مالیاتی پزشکان