پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب»، در واکنش به این اظهارات منصور ارضی گفت: ‌می دانید که از دوران احمدی نژاد بدنه مداحان کشور رشد زیادی کرد. البته من این موضوع را با قطعیت نمی گویم اما به نظر می ‌رسید که ایشان (احمدی نژاد) بخواهد در مقابل روحانیت عده ای را قرار دهد که کارکرد و نقش روحانیت را تضعیف کنند. به ‌همین علت، به رشد جامعه ای از مداحان کمک کردند و به آنها پروبال دادند.‌

او با بیان اینکه پس از دوران احمدی نژاد، تا حدودی بروز و ظهور مداحان کمتر شد، گفت: البته مداحان هیچ گاه در زمره گروه ‌های نخبه و مرجع شمرده نمی شدند اما با واکنش هایی که خود آنها داشتند و عملکردها و حاشیه هایی که ایجاد کردند، همین ‌موقعیتی که به وسیله احمدی نژاد برای آنها ساخته شده بود، زیر سوال رفت تا جایی که حتی شان آنها را در سطحی که پیشتر به ‌عنوان مداح در مراسم عزاداری حضور داشتند هم نازل تر کرد.‌

این نماینده اصلاح طلب مجلس با اشاره به ورود مداحان به مسائل سیاسی افزود: البته این موضوع یک مسئله سیاسی هم نیست و ‌یک تهدید است. زیرا هیچ فرد سیاسی تهدید نمی کند اما اینها که دست به تهدید زده اند، چه بسا افراد خودسری هستند که برای ‌ناامنی در جامعه دست به این کارها می زنند.‌