قاضی صلواتی در پایان پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی از مفسدان اقتصادی گفت: جلسه بعدی به زودی و متعاقبا اعلام می شود.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده گفت: جلسه بعدی دادگاه به تفهیم اتهام متهم اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه وکلای شاکیان باقری درمنی شکایات خود را مطرح کردند.

پیش از این و در جلسات غیرعلنی، کیفرخواست ۲۳۵ صفحه ای متهم قرائت شده بود و در این جلسه تنها قاضی صلواتی به بیان عناوین اتهامی به صورت کاملا مختصر پرداخت.