پایگاه اینترنتی صهیونیستی «واللا» گزارش داد که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تحریم های جدیدی را علیه ساکنان غزه اعمال می کند.

این پایگاه افزود که نهادهای اطلاعاتی صهیونیستی گزارش دادند که هدف محمود عباس از این تحریم ها مخدوش ساختن گفت‌وگوهای آرام سازی اوضاع در غزه با جنبش حماس است. قرار است این گفت‌وگوها هفته آینده در قاهره بار دیگر از سر گرفته شود.

پایگاه واللا خاطرنشان نمود که از مهمترین این تحریم ها کاهش آخرین حقوق کارمندان و محدودسازی معامله های بانکی است به ویژه که وی به نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی پیام داده که اگر بخشی از گفت‌وگوهای قاهره محسوب نشود به طور کامل از مسئولیتش نسبت به غزه عدول خواهد نمود.